نفس به منظور اطمینان بخشی به مردم در خصوص کارایی محصول، تائیدیه های مختلفی از ستاد ویژه توسعه فناوری نانو، پژوهشگاه نیرو، انستیتو پاستور  و اداره ثبت اختراعات اخذ نموده است.