چرا باید از فیلتر نفس استفاده کنیم ؟


فیلتر های نفس جلوی ورود گرد و غبار رو به محیط منزل می گیرد